№5(115)
szeptember - október
2011 év

A Kijev-2011 ifjúsági fórum határozata

Napjainkban az ukrán diaszpóra az egyik legnagyobb és legjobban szervezett a világon. A szórványban fontos szerepet játszanak a fiatalok. Feladatuk nemcsak a kulturális örökség és az ukrán szellemiség megőrzése az eljövendő nemzedékek számára, hanem a szórványok közötti kapcsolatok kiteljesedésének előmozdítása, és a külföldön élő fiatalok erőfeszítéseinek rendszerbe foglalása, továbbá hozzájárulásuk a független, demokratikus és jogállami kereteket tiszteletben tartó Ukrajna létrejöttéhez.
A szórványban élő fiatalok az ukrán ügy legfontosabb lobbistái külföldön, mert tevékenységükhöz igénybe veszik a modern technika vívmányait, folyamatosan gyarapítják ismereteiket, lépést tartanak a korral.
A diaszpóra fiataljai számára nagyon fontos, hogy Ukrajna demokratikus, és ami talán még fontosabb – jogállammá váljon. A fórum résztvevői erre való tekintettel tiltakoztak Julia Timosenko, Jurij Lucenko és több más ellenzéki politikussal szembeni politikai leszámolás ellen. Megengedhetetlennek és erkölcstelennek tekintjük a hatalom ilyen megnyilvánulását. Követeljük az ellenzéki vezetők azonnali szabadon bocsátását. Felszólítjuk a szórványban élő fiatalokat, hogy kísérjék figyelemmel az ukrajnai történéseket, az emberi jogok sérelmére elkövetett cselekedeteket, és aktívan vegyenek részt a nemzeti érdekek védelmében és a nemzeti önazonosság megőrzésében.
A szórványban élő ukrán fiatalok Kijev-2011 fórumának résztvevői elemezték a megbeszéléseik során felmerült problémákat, valamint az elért eredményeket, és az alábbiakról határoztak:

1. Megalkotják, és az ukrán állammal jóváhagyatják  „A diaszpóra ifjúsága” címet viselő komplex programot, amely a külföldön élő ukrán fiatalok tevékenységének kiteljesítésére hivatott. A programalkotás első lépéseként kidolgoznak egy memorandumot az Ukránok Világkongresszusának égisze alatt működő Ukrán Ifjúsági Szervezetek Konferenciája (UISZK) és az illetékes ukrajnai minisztérium közötti együttműködésről, egy alapítvány létrehozásáról vagy a program finanszírozását szolgáló költségvetési hozzájárulásról.
2. A modern műszaki lehetőségek fejlődésével összhangban létesíteni kell egy kapcsolati hálót, amely tartalmazná a külföldön élő ukrán fiatalok címjegyzékét és elérhetőségeit, továbbá tájékoztatná a szórványban élő fiatalokat a várható rendezvényekről. Létre kell hozni a szórványban élő fiatalok internet portálját.
3. Évente sort kell keríteni a szórványban élő fiatalok fórumára, konferenciákra, az anyaországban és a szórványban élő fiatalok találkozóira. Rendszeres kapcsolatokat kell kiépíteni az ukrajnai állami intézményekkel és azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a diaszpóra ifjúságának problémáival foglalkoznak.
4. Közös projekteket kell kidolgozni és megvalósítani a különböző országokban működő ukrán ifjúsági szervezetek, valamint a szórványban élők és az anyaországi ifjúsági szervezetek egymásra találásának elősegítése érdekében.
5. Meg kell alakítani, és be kell jegyeztetni az ifjúsági szervezeteket azokban az országokban, ahol még nincsenek ilyen szervezetek. Az UISZK feladata a szórványban élő ukrán fiatalok mozgalmának megszervezése.
Felkérjük az Ukránok Világkongresszusát, az Ukránok Európai Kongresszusát és az Ukrán Koordinációs Világtanácsot, hogy tegyen javaslatot az ukrán kormánynak A diaszpóra ifjúsága komplex program előkészítésére és elfogadására, támogatandó a külföldön élő ukrán fiatalok tevékenységét. Segítsék elő az ifjúsági mozgalmak fejlődését a szórványnak otthont adó országokban.


Követeljük az ukrán kormánytól:

1. Folytasson demokratikus, nemzeti bel- és külpolitikát, jelenítse meg és védelmezze az ukrán nemzeti érdekeket, tartsa szem előtt Ukrajna Alkotmányát és törvényeit.
2. Lépjen az ukrán törvényesség, az egyetemes jogok és szabadságok betartásának útjára.
3. Kezdeményezzen aktív, kétoldalú együttműködést a szórványban élő ukrán fiatalokkal.
4. Nyújtson állami szinten szervezésbeli és anyagi támogatást az ukrán nyelv és kultúra népszerűsítéséhez, valamint az ukrainisztika tudományának fejlesztéséhez.
5. Tegye lehetővé a szórványban élő ukrán fiatalok számára, hogy az ukrajnai diákokkal azonos jogokkal rendelkezve, bármilyen, az egyes országokra vonatkozó kvótarendszer nélkül folytathassanak felsőfokú tanulmányokat ukrajnai felsőoktatási intézményekben.
6. Hozzon létre egy civil intézményt, amely magas szakmai színvonalon menedzselné a diaszpóra és Ukrajna kapcsolatát, programokat dolgozna ki, és figyelemmel kísérné azok teljesülését. A szervezet munkájába be kell kapcsolni a terület legjobb külhoni szakértőit, illetve ukrajnai közéleti személyiségeket.
7. Hozza létre az ukrán diaszpóra minisztériumát.
8. Teremtse meg a diaszpóra ukrajnai Állami Alapítványát, amely finanszírozná a szórványok ukrán közösségeit és szervezeteit.
9. Változtassa meg, illetve egészítse ki az állampolgársági törvényt oly módon, hogy az ukrán diaszpóra részére váljék lehetővé a kettős állampolgárság felvétele.
10. A világ számos országa parlamentjeihez hasonlóan biztosítson 30 képviselői helyet a diaszpóra képviselőinek.
Felszólítjuk az ukrajnai ifjúsági szervezeteket, hogy lépjenek kapcsolatba a szórványban élő ukrán fiatalokkal, és vonják be őket az ukrajnai oktatási, nevelési, kulturális és tudományos programokba, illetve projektekbe.